«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...» Χρόνης Μίσσιος

5/7/11

Με απόρρητη αλληλογραφία συνεχίζει την έρευνα για τον Ε65 η Ευρωπαική Επιτροπή


EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
ENVIRONMENT
The Director-General

Ref. Ares(2011)361310 - 01/04/2011

Brussels, 0 1 'AVR. 2011
ENV.A.2/YC/yy/Ares(2011

Θέμα: Πρόσβαση στα έγγραφα σχετικά με την περίπτωση 2011/2004, φύση - εθνική οδός Ε-65

Αγαπητό αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Στη γραπτή ερώτηση που υποβάλατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ε-1785/2011), υποβάλατε ένα αίτημα για την πρόσβαση στα έγγραφα (GESTDEM 2011/1332) και ακριβέστερα, ζητήσατε την απάντηση που η Ελληνική Δημοκρατία έστειλε στην επιστολή της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2010.

Θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Επιτροπή, μετά από την αξιολόγηση της απάντησης της ελληνικής Δημοκρατίας, θεώρησε ότι εμφανίζεται μια παραβίαση του περιβαλλοντικού νόμου της ΕΕ και επομένως έχει αποφασίσει να ανοίξει ένα αρχείο παράβασης (2011/2004) και να ερευνήσει περαιτέρω. Στις 14 Μαρτίου 2011 η Επιτροπή πήρε την απόφαση να στείλει μια επίσημη επιστολή ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για το ρόλο της ΕΕ, στην ελληνική Δημοκρατία.

Το αίτημά σας επομένως εμπίπτει στα πλαίσια του κανονισμού αριθ. 1049/2001/EC σχετικά με τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν είμαι σε θέση να σας παρέχω ένα αντίγραφο της απάντησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην επιστολή της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2010. Το ζητούμενο έγγραφο καλύπτεται από μια εξαίρεση, που προβλέπεται από τον κανονισμό αριθ.1049/2001/EC δεδομένου ότι συσχετίζεται άμεσα με τη σχετική τρέχουσα διαδικασία και το περιεχόμενο της παράβασης.

Το άρθρο 4 (2) δηλώνει ότι «το σχετικό όργανο πρέπει να αρνηθεί την πρόσβαση όταν η κοινοποίηση θα υπονόμευε την προστασία… των πρακτικών δικαστηρίου και τη νομική συμβουλή, το σκοπό των επιθεωρήσεων, των ερευνών και των λογιστικών ελέγχων, εκτός αν υπάρχει ένα εξαιρετικά σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την κοινοποίηση». Το άρθρο 4 (3) ορίζει ότι «η πρόσβαση σε ένα έγγραφο, που περιέχει απόψεις για εσωτερική χρήση ως τμήμα των συζητήσεων και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων μέσα στο σχετικό όργανο, θα απορριφτεί ακόμα και εάν έχει ληφθεί η απόφαση, εάν η κοινοποίηση του εγγράφου θα υπονόμευε σοβαρά τη διαδικασία λήψης απόφασης του οργάνου, εκτός αν υπάρχει ένα εξαιρετικά σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την κοινοποίηση».

Η Επιτροπή συνεχίζει τη διαδικασία (ελέγχου) της παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για το ρόλο της ΕΕ. Η κοινοποίηση του ζητούμενου εγγράφου θα είχε επιπτώσεις στο αποτέλεσμα των τρεχουσών ερευνών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να είναι σε θέση η Επιτροπή (εννοείται να συνεχίσει την έρευνα…)

Ο κ. Μιχαήλ TREMOPOULOS
michail.tremopoulos@europarl.europa.eu


Η Επιτροπή européenne, Ψ-1049 Βρυξέλλες/Europese Commissie, Ψ-1049 Βρυξέλλες - Βέλγιο. Τηλέφωνο: (32-2) 299 11 11.
Γραφείο: Bu-5 4/07. Τηλέφωνο: απευθείας γραμμή (32-2) 299.2220. Fax: (32-2) 299.1105.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Karl-Friedrich.Falkenberg@ec.europa.eu

Παρ. Ares (2011) 361310 - 01/04/2011

για να διεξαγάγουν τις έρευνες σχετικά με τα ζητήματα στα οποία έχει ένα άμεσο ενδιαφέρον ως φύλακα των Συνθηκών, συγχρόνως σεβόμενος την εγγενή φύση τέτοιων πρακτικών. Οι έρευνες παράβασης απαιτούν τη γνήσια συνεργασία και μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της ενδιαφερόμενης Επιτροπής και του κράτους μέλους ώστε να είναι σε θέση τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να ανοίξουν τις συζητήσεις με σκοπό την επίτευξη ενός σύντομου ψηφίσματος της διαφωνίας.

Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τη νομολογία του πρωτοδικείου. Στην κρίση της 11ης Δεκεμβρίου του 2001 στην υπόθεση τ-191/99, το CFI υποστήριξε ότι τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Επιτροπή να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα κατά τη διάρκεια των ερευνών και τη διαδικασία της παράβασης

Αυτή η απαίτηση της εμπιστευτικότητας παραμένει ακόμα και αφού έχει παρουσιαστεί το θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου, λόγω του ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι συζητήσεις, μεταξύ της Επιτροπής και του εν λόγω κράτους μέλους σχετικά με την εθελοντική συμμόρφωση των τελευταίων με τις απαιτήσεις της Συνθήκης, μπορούν να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των πρακτικών δικαστηρίου και μέχρι και μετά την έκδοση της κρίσης του Δικαστηρίου

Η επίτευξη του στόχου, δηλαδή η έκδοση ενός φιλικού ψηφίσματος της διαφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους, δικαιολογεί την άρνηση της πρόσβασης στις επιστολές της επίσημης ειδοποίησης και των αιτιολογημένων απόψεων που συντάσσονται σχετικά με τα πρακτικά ΕΚ άρθρων 226 και 228 στο έδαφος της προστασίας των δημόσιων συμφερόντων σχετικά με τις επιθεωρήσεις, έρευνες.

Προσεκτικά εξετάζοντας το αίτημά σας σύμφωνα με το άρθρο 4 (2) και του άρθρου 4 (3), δεν ήμουν σε θέση να προσδιορίσω σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση την ύπαρξη ενός εξαιρετικά σημαντικού δημόσιου ενδιαφέροντος, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την κοινοποίηση των ζητούμενων εγγράφων.

Εάν δεν ικανοποιείστε με την παρούσα απόφαση, μπορείτε να γράψετε στο Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ψ-1049 Βρυξέλλες, να επανέλθετε στο αρχικό αίτημά σας και να ζητήσετε να αναθεωρηθεί η απόφαση. Πρέπει να κάνετε αυτό μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη αυτής της επιστολής, διαφορετικά η αρχική αίτησή σας θα θεωρηθεί αποσυρθείσα. Εάν υποβάλλετε αίτηση για μια αναθεώρηση, ο Γενικός Γραμματέας θα σας ενημερώσει για την έκβαση μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της αίτησής σας, είτε επιτρέποντας την πρόσβαση στο ζητούμενο έγγραφο είτε επιβεβαιώνοντας την άρνηση. Εάν το τελευταίο συμβεί, θα παράσχει τις λεπτομέρειες των περαιτέρω διαδικασιών επανόρθωσης.

Με τιμή,
Karl Falkenberg

Δεν υπάρχουν σχόλια: